එක මොහොතකට හරි අහිංසකයෙකුගෙ හිතක් නිවන්න ඔබට පුළුවනි නම්..

Category: Blog Date: 2018-12-24 21:18:10


දුප්පතෙකුගෙ දුක හඳුනාගෙන ඔහුට ජීවත් වෙන්නට පුංචියට හරි අත දීමක් කරල සතුටක් ලබන්නට ඔබට හැකි නම්..
අසරණ පොඩි එකෙකුගේ මූණෙ හිනා මලක් පුබුදු වන්න ඔබට පුලුවනි නම්..
ජේසු තුමන්ගේ උපත සිහිපත් කරමින් ප්රීති සාද පවත්වන්නට මරා දමන්නට යන එකමෙක සතෙකුගේ හෝ ජීවිතය බේරාගෙන ඒ අහිංසකයාට ජීවිත දානය දෙන්නට ඔබට හැකියාවක් ලැබේ නම්...
බඩ ගින්න කියා ගන්න බැරිව පාර තොටේ ඇවිදින අසරණයෙකුගෙ කුසට අහරක් අරන් දීල සුදා ගින්දර නිවන්න ඔබට හැකි නම්..
තනිකමෙන් පාලුවෙන් දුකෙන් ඉන්න හිතවතෙකුගෙ හීතේ දුක් ගිනි නිවන්න සැනසුම් වචනයක් කියන්නට ඔබට හැකි නම්...
එහෙනම් ඔබයි මගේ නත්තල් කුමරා නැත්නම් කුමරිය වෙන්නෙ.
මේ ආදරේ පිරුණු නත්තල් සුබ පැතුම ඔබටයි..!
අපි මේ නත්තලේදී එකමෙක මනුස්සයෙකුට හරි සිනා මලක් කැන්දමු...
දෙවියන් වහන්සේගේ ජේසු තුමාගේ දහමට ගරු කරමු.
ඔබට සාමය සතුට සම්පත සපිරුණු ප්රීතිමත් නත්තලක් වේවා..!
ආදරය කරුණාව පිරුණු දවසක් වේවා..!
සාමයේ කුමරාගේ පිහිට ඔබට නිබඳව ලැබේවා..!
මේ ආදරණීය සුබ පැතුම්..!

සියහඬ ප්රධාන විධායක නිලධාරි

සුදේශ් කරුණාතිලක ගෙනි..

© 2019 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka