නන්දනීය සුර අඟනක් දුටුවෙද මව ලෙස

Category: Blog Date: 2018-07-06 17:06:04


...............................................................
චන්ද්ර මණ්ඩලය දිදුලන මැදියම නෙතු පිස...
මන්ද්ර සප්තකෙන් අමුනා කව් ගී අම රස..
නින්ද නැතිව පුතු නලවන ගයමින හෙළ බස..
නන්දනීය සුර අඟනක් දුටුවෙද මව ලෙස..

ඉන්ද්ර චාපයේ ගින්නෙන් දැවුනත් මුළු වත..
කන්ද අසල ගල්කොරියෙදි තැලුනද තව අත..
මන්ද හාසයෙන් සිඹ හිස පිරිමැද මුදු සිත..
ලන්දු කවුද නුඹ සනසන මව මිස මගෙ පුත...

ලන්ද පුරා බඩවැටිවල පලා නෙලා ගෙන.................
බැන්දු සෙනෙහසින් මිහිරැති බොජුන් සදා දෙන.
ඉන්ද වගෙන උකුල් තලේ කතා කියා දෙන............
සුන්දරත්වයේ දෙව් මව පුතුය ඇගේ පණ....................
පදරචනය අනූදෙල්තලාව
(Lyrics .anu delthalawa )
(ඡායාරූපය..සිෆානි ෆාතිමාගෙනි )
(රවුළු නම් ඡන්දසට අයත් වියන් විරිතෙනි)

© 2018 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka