අළුත් අවුරුදු කෑම මේසය

Category: Blog Date: 2018-04-12 12:42:15

අළුත් අවුරුදු කෑම මේසය
අළුත් අවුරුද්ද ළං වෙද්දිම අපේ ගම්වලින් එන සුවඳක් තියෙනවා. ඒ තමයි කැවුම් කොකිස් බැදෙන සුවඳ. අළුත් අවුරුදු කෑම මේසයට සූදානම් කරන කෑම අතරේ මේ රස කැවිලි බැදෙන සුවඳින් මුළු ගම්මානයම නැහැවෙනවා. සිංහල ගෙදරක අවුරුදු කෑම මේසයේ අනිවාර්යෙන්ම තිබෙන කෑම කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි කිරිබත්, කොන්ඩා කැවුම්, මුං කැවුම්, ආස්මි, අළුවා, කොකිස්. මේ අතරට ප්රාදේශීය වශයෙන් හඳුනන කැවිලි වර්ගත් ඒ ඒ ගැමි නිවෙස්වල අවුරුදු කෑම මේසයේ තියෙනවා. ගෙදර ගෘහ මූලිකයා තමයි බුදු පහන දල්වලා බුද්ධ පූජාව තැන්පත් කරලා මුලින්ම කෑම මේසය විවෘත කරන්නේ. එතකොට අපේ හින්දු නිවෙසක කෑම මේසය ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. හින්දු කෑම මේසයත් කිරිබත්, කැවුම්, කොකිස්, ආස්මිවලින් හැඩ වෙනවා. ඊට අමතරව මුරුතැන් බත් හින්දු අවුරුදු කෑම මේසයේ තියෙනවා

© 2018 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka