සැනසිල්ල උදෙසා බැඳීම අත්හළ යුතු ය

ලෝකයේ වෙසෙන සියලු මිනිසුන් අත්විඳීන ධර්මතා දෙකක් ඇත. එනම් යම් යම් දේ ලබා ගැනීම සහ ලබා ගැනීමට සමානව යම් යම් දේ අත්

Date: 2018-11-03 22:52:26

.........අහස පුරා ඇහෙන ඔබේ හඬ...............
ලොව පුරා විසිරී සිටින ශ්‍රී ලාංකික ඔබ සැමගේ රස වින්දනය වෙනුවෙන් ............
තාරුණ්‍යයේ රිද්මයද රැගෙන ගුවන සිසාරා.........
.......... සියහඬ..........
විඩාබර වෙහෙසකර සිත් වල ගිමන නිවන්නට අන්තර්ජාල රේඩියෝ රන් ස්වරය,...
www.siyahanda.com

© 2018 Siyahanda Radio - All Rights Reserved
Site by: iSoft Lanka